Защо „зелена химия”

 Използването на възобновяеми  ресурси ще се увеличи сериозно  през следващите години и десетилетия и в този смисъл ще променят  стопанства  и икономики в непознат до момента мащаб.Има се предвид преминаването  и използването на рудни  ресурси към  биологични такива. Печаливши ще са  само  икономиките и стопанствата ,противопоставящи се на  натиска на останалите такива, базирани на изкопаемите горива, и използващи развитието на технологиите за оползотворяване на биологични ресурси.

Устойчивият икономически растеж, изисква безопасни,устойчиви суровини за индустриално производство.Базовите изкопаеми горива , природен газ и въглища са нито безопасни,нито устойчиви, а и отчасти икономчески неизгодни.Макар че Енергийната индустрия може да разчита на различни алтернативни източници като вятър,слънце,геотермия и биомаса, химическата индустрия и индустриалните биотехнологии ,ще разчитат на биомасата  като алтернатива.

България и съседните й държави в най-скоро бъдеще, ще бъдат основен  доставчик на суровини за „зелено-базирана химическа индустрия”

 

Back to Top